Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dinerbon.com BV met betrekking tot de aanschaf van een cadeaukaart, -bon of -cheque via de websites www.dinerbon.com en/of www.dinerbon.com

1.         Algemeen

1.1       Dit zijn de algemene voorwaarden van Dinerbon.com BV, met betrekking tot de aanschaf van een cadeaukaart, -bon of -cheque via de website www.dinerbon.com

1.2       Met de aanschaf/het ontvangen van de een cadeaukaart, -bon of -cheque via de website www.dinerbon.com en/of www.dinerbon.com geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.         Definities                                                          

2.1       In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Dinerbon.com: De besloten vennootschap ‘Dinerbon.com BV’ en haar rechtsopvolgers (vanaf nu: “Dinerbon.com”). Onder ‘Dinerbon.com BV’ vallen zowel de website www.dinerbon.com als de website www.dinerbon.com.

Cadeaukaart: Iedere door Dinerbon.com op grond van een distributieovereenkomst (weder)verkochte cadeaukaart, -bon of –cheque.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Dinerbon.com die van toepassing zijn op de aanschaf en levering van (een) Cadeaukaart(en).

Koper: De (natuurlijke) persoon die een Cadeaukaart afneemt bij Dinerbon.com.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen de Koper van een Cadeaukaart en Dinerbon.com die wordt aangegaan bij het kopen van een Cadeaukaart.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Cadeaukaart onder zich heeft en/of deze gebruikt om te betalen voor diensten en/of producten van een van de Acceptanten

Acceptant: Een onderneming die wederpartij is van een samenwerkingsovereenkomst met een Principaal waarvoor Dinerbon.com wederverkoper is, en die op grond van deze samenwerking een bepaalde Cadeaukaart als betaalmiddel accepteert voor bepaalde door hen aangeboden diensten en/of producten.

Wederverkoper: Een partij die op grond van een distributieovereenkomst bevoegd is tot de wederverkoop van een bepaalde Cadeaukaart. Dinerbon.com is Wederverkoper van de Cadeaukaarten die op de websites www.dinerbon.com en/of www.dinerbon.com worden verkocht.

(Aankoop)Waarde: De in geld uitgedrukte waarde van een Cadeaukaart op het moment van aankoop van deze Cadeaukaart. Bij Cadeaukaarten die in meerdere delen kunnen worden besteed is de waarde het op een bepaald moment resterende bedrag dat op de Cadeaukaart staat.

Principaal: De onderneming die (een) Cadeaukaarten uitgeeft.

3.         Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1       Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen, overeenkomsten en overige relaties tussen Dinerbon.com en Koper en/of Gebruiker zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2       Het accepteren van een aanbieding en/of het aangaan van een overeenkomst of overige relatie met Dinerbon.com houdt in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van een Cadeaukaart houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van een  Cadeaukaart zonder aanvaarding is niet mogelijk en/of toegestaan.

3.3       Het afnemen en/of elk gebruik van (een) Cadeaukaart(en) via www.dinerbon.com of www.dinerbon.com houdt bovendien in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de onderneming die de Cadeaukaart in kwestie uitgeeft (Principaal) accepteert.

3.3       Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde via de website www.dinerbon.com/algemenevoorwaarden te vinden.

3.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dinerbon.com bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dinerbon.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5       Dinerbon.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal Dinerbon.com deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk plaatsen op de website www.dinerbon.com/algemenevoorwaarden.

3.6       De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn na publicatie op de website tevens van toepassing op het moment van publicatie reeds bestaande Koopovereenkomsten 

3.7       Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Dinerbon.com het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

4.         Aanschaf van de Cadeaukaart

4.2       Door de aanschaf van de Cadeaukaart bij Dinerbon.com komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en Dinerbon.com, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.3       Door de aanschaf van de Cadeaukaart bij een partij anders dan Dinerbon.com komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen de koper ervan en Dinerbon.com. De koper van een cadeaukaart, -bon of cheque bij een partij anders dan Dinerbon.com kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf en/of (Aankoop)Waarde van die cadeaukaart, -bon of -cheque ten opzichte van Dinerbon.com.

4.4       Na aankoop van een Cadeaukaart valt het gebruik en de bewaring van de Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes onder volledige verantwoordelijk en risico van de Gebruiker.

4.5       De Gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van een Cadeaukaart en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van die Cadeaukaart, met name in het geval van aankopen via internet, met het oog op fraudepreventie.

4.6       De Koper en/of Gebruiker dient de (digitale) kassabon van de aanschaf van een Cadeaukaart te bewaren ter bewijs van het aanschaffen van een cadeaukaart met een bepaalde Aankoopwaarde. Dinerbon.com accepteert de originele (digitale) kassabon dan wel een door Dinerbon.com ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van Dinerbon.com als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van een Cadeaukaart.

4.7       Dinerbon.com staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de Koper en/of Gebruiker verstrekte informatie ten aanzien van de hoogte van de Waarde van een Cadeaukaart en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

4.8       Dinerbon.com is geen enkel geval gehouden rente te verstrekken over de (Aankoop)Waarde van de Cadeaukaart aan de Koper en/of Gebruiker.

5.         Geldigheid van de Cadeaukaart

5.1       Raadpleeg voor de regels ten aanzien van de geldigheid van een Cadeaukaart de Algemene Voorwaarden van de onderneming die de Cadeaukaart uitgeeft (Principaal).

5.2       De op dinerbon.com uitgegeven en in te wisselen keuze cadeaukaart is, tenzij anders aangegeven, 2 jaar geldig vanaf het moment van aankoop. 

6          Overdraagbaarheid van de Cadeaukaart

6.1      De Koper en/of Gebruiker die de Cadeaukaart overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe Gebruiker op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

6.2       Door het aannemen van de Cadeaukaart van de Koper en/of Gebruiker stemt de nieuwe Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

7.         Gebruik van de Cadeaukaart

7.1       Raadpleeg voor de regels ten aanzien van het gebruik van een Cadeaukaart de Algemene Voorwaarden van de onderneming die de Cadeaukaart uitgeeft (Principaal).

8          Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de Cadeaukaart

8.1       Dinerbon.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Cadeaukaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Cadeaukaart van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van de (Aankoop)Waarde van een Cadeaukaart plaats aan de Koper en/of Gebruiker.

8.3       Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Cadeaukaart kan de Koper en/of Gebruiker Dinerbon.com verzoeken het overgebleven Saldo op een nieuwe Cadeaukaart te plaatsen, zulks na aftrek van €5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op de Cadeaukaart niet toereikend is om de €5,00 administratiekosten te verrekenen, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Cadeaukaart dient door de Koper en/of Gebruiker in een gesloten enveloppe, samen met volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de Koper en/of Gebruiker te worden toegezonden aan Dinerbon.com:

Dinerbon.com

Schaverijstraat 30

3534AS Utrecht

Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

9          Uitsluiting garanties

9.1       Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de Cadeaukaart, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

9.2       Dinerbon.com staat er niet voor in dat het aanbod van een Acceptant op het moment van aanschaffen van de Cadeaukaart, nog steeds geldt wanneer de Koper en/of Gebruiker de Cadeaukaart wenst te verzilveren bij de Acceptant.

10       Rechten en verplichtingen van Dinerbon.com

10.1    Dinerbon.com behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

10.2    Dinerbon.com heeft het recht, edoch nimmer de verplichting, op elk gewenst moment het Saldo van de Cadeaukaart terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.

10.3    Dinerbon.com behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Cadeaukaart in combinatie met acties van andere Wederverkopers en Acceptanten uit te sluiten.

11       Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1    Alle aansprakelijkheid van Dinerbon.com voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Dinerbon.com uitgegeven informatie – die de Koper en/of Gebruiker lijdt doordat Dinerbon.com tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

11.2    Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Dinerbon.com verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis op de Cadeaukaart van de betreffende Koper en/of Gebruiker aanwezige Saldo. Indien de Koper en/of Gebruiker na het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis aankopen doet met de Cadeaukaart of op enige andere manier het Saldo verminderd, dan wordt dit nieuwe, lagere Saldo aangemerkt als het Saldo op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding zal daarnaast niet meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor Dinerbon.com verzekerd is.

11.3    De Koper en/of Gebruiker vrijwaart Dinerbon.com dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met Dinerbon.com gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Dinerbon.com in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

11.4    Dinerbon.com is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Acceptant bij de aanschaf van door de Acceptant aangeboden producten en/of diensten. Dinerbon.com is dientengevolge niet verantwoordelijk voor deze aankopen en op deze aankopen zijn de algemene voorwaarden van de Acceptant van toepassing.

11.5    Dinerbon.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van diens koopovereenkomst met de Gebruiker.

11.6    Dinerbon.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Cadeaukaart door Acceptanten. Indien een Acceptant de Cadeaukaart weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe eventueel een klacht indienen bij de onderneming die de cadeaukaart uitgeeft (Principaal). Dinerbon.com heeft zelf geen samenwerkingsovereenkomst met de Acceptanten en kan in deze niets voor u betekenen.

11.7    Dinerbon.com is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend -  verstaan:

-  Internationale conflicten;

-  Gewelddadige of gewapende acties;

-  Maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

-  Boycotacties; en/of

-  Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

11.8    Dinerbon.com streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Koper en/of de Gebruiker van de Cadeaukaart en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de verkoop en de levering van de Cadeaukaarten zo goed mogelijk te laten verlopen. Niettemin garandeert Dinerbon.com niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Tegoed en/of Saldo kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Dinerbon.com gelieerde) partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Dinerbon.com beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.

12       Overige bepalingen

12.2    Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

12.3    Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken door Dinerbon.com, Principalen, Acceptanten en/of andere partijen hebben geen werking ten opzichte van Dinerbon.com, tenzij deze schriftelijk door Dinerbon.com zijn bevestigd.

12.4    Dinerbon.com is niet verantwoordelijk voor toezeggingen ten aanzien van de Cadeaukaart gedaan door Principalen, Acceptanten en/of andere partijen, tenzij deze toezeggingen door Dinerbon.com schriftelijk zijn bevestigd.

12.5    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper en/of Gebruiker wordt door Dinerbon.com uitdrukkelijk verworpen.

12.6    Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vigerende versie gepubliceerd op de website www.dinerbon.com/algemenevoorwaarden.

12.7    Kopers en/of Gebruikers met vragen en/of klachten met betrekking tot de aanschaf en de levering van de Cadeaukaart worden verwezen naar de klantenservice van Dinerbon.com. Het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop deze klantenservice te bereiken is staat vermeld op de website van Dinerbon.com: www.dinerbon.com/klantenservice.

12.8    Kopers en/of Gebruikers met vragen en/of klachten met betrekking tot het gebruik, de acceptatie en de geldigheid van een Cadeaukaart worden verzocht contact op te nemen met de klantenservice van de onderneming die de cadeaukaart uitgeeft (Principaal).

13       Wet Koop op Afstand

13.1    De Koper beschikt ten aanzien van de aanschaf van een Cadeaukaart niet over het herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

14       Toepasselijk recht 

14.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Print